Finsys

Finsys – računovodstvo, knjigovodstvo
Verzije : Lite, Classic

Program omogoča vnos vseh knjigovodskih poslovnih dogodkov. Zagotavlja poročila za izdelavo zaključnih bilanc in poročil za potrebe vodenja podjetja , za statistike (BS) in davčne uprave.

Glavna knjiga
Program Glavna knjiga za dvostavno knjigovodstvo v povezavi z drugimi moduli omogoča avtomatsko in ročno knjiženje, vpogled v konto kartice kupcev oziroma dobaviteljev, preglede odprtih postavk in možnost izdelave različnih izpisov in poročil, ki se uporabljajo v računovodstvu.
Program je namenjen vodenju glavne knjige za podjetja in samostojne podjetnike. Knjiženje poteka preko temeljnic. Poročila obsegajo dnevnik knjiženja, kartice, bilance (analitične, sintetične, rekapitulacije po razredih, seštevek kontov, bruto bilanca…)

Saldakonti
Program je namenjen vodenju saldakontov kupcev in dobaviteljev za podjetja in samostojne podjetnike. Knjiženje poteka preko temeljnic ( vrsta temeljnice, oznaka, besedilo, datum).
Pregledi obsegajo dnevnik knjiženja, pregled knjiženja, analitične kartice, bilance, bilance po meri, stanje konta, stanje konta pri devizah, izpisi za potrebe Banke Slovenije, medsebojne kompenzacije, statistika kupcev, in dobaviteljev. V saldakontih so vsi izpisi potrebni za vodenje ddv evidenc.
Program je povezan z ‘Glavno knjigo’. Prenos v glavno knjigo je možen po temeljnicah ali zbirno za obdobje za vsako vrsto dokumenta.

Verzije Lite in Classic se med seboj razlikujejo po ceni in številu modulov, ki so pri posamezni verziji vključeni. Nadgradnja obstoječe verzije je mogoča.